Categories
Asides

Falling Snow Script

I’ve been looking around for a good falling snow script, as I’m a sucker for cheesy holiday javascript, but everything seems to be from the era of Netscape 6. I even found one on my own domain, but it doesn’t seem to work in Firefox. So where’s the state-of-the-art snow script for web 2.0? Time is running out!

58 replies on “Falling Snow Script”

Now that you mention it I’m kind of fond of those too. A snow-plugin would be really awesome.

… wow…a weatherplugin having your background reflecting the weather where you are… *stops there before he never stops*

Yeah. Looks like a good vintage that script!

Woah! Which one do you have implemented right now? Because I can’t interact with anything on your page while it’s on. I had to disable JavaScript before I could even click the comments link to this entry. Not sure if it’s doing that for other people but it is for me.

Matt, in Firefox 2.0 I can see the falling snow script/plugin you currently have running, but it makes the links in your posts inaccessible (not so in IE 7). I guess I’m missing your point or something, because I don’t get why you’re asking the community where the cross-browser snow scripts are and still running one that’s non-compliant to a large segment of us…?

[…] áí êáé äåí Ý÷ïõìå ÷éüíé óôçí ÁèÞíá, ìðïñïýìå íá ðñïóèÝóïõìå ëßãï óôï WordPress blog ìáò. Ï Matt æÞôçóå ðñéí ìåñéêÝò ìÝñåò Ýíá êáëü script ãéá åööÝ ÷éïíéïý êáé êÜðïéïé öñüíôéóá íá ôï öôéÜîïõí. Èá åßíáé […]

[…] μπορούμε να προσθέσουμε λίγο στο WordPress blog μας. Ο Matt ζήτησε πριν μερικές μέρες ένα καλό script για εφφέ χιονιού και […]

Comments are closed.